Zorg & begeleiding

 

Eerstelijnsbegeleiding: de mentor

De ontwikkeling die een leerling doormaakt vanaf 12 jaar is ingrijpend en vaak ook heftig. De mentor is het vaste aanspreekpunt waar elke leerling zijn of haar verhaal kwijt kan. De mentor probeert de leerling zo goed mogelijk te helpen bij het leren hanteren of het oplossen van een probleem, met de nadruk op leren. Elke mentor heeft met enige regelmaat een begeleidingsgesprek met zijn/haar mentorleerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders.

In de eerste drie leerjaren zijn in het rooster mentoruren opgenomen. Hierin wordt, zeker in leerjaar 1 en 2, veel tijd ingeruimd voor studievaardigheden, keuzevaardigheden en sociale vaardigheden. Daarnaast is de mentor op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen. Regelmatig wordt de stand van zaken door de mentor met de leerling besproken.

Het Beekdal Lyceum beschouwt het begeleiden van leerlingen als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Wanneer de mentor daar aanleiding toe ziet, zal hij contact met de ouders opnemen. Uiteraard verwachten wij dat ouders in dezen ook zelf initiatief nemen. 

Maatwerk gaat steeds belangrijker worden, daarvoor is het nodig dat de leerling goed kan reflecteren op zijn eigen leren, zijn zwakke kanten en zijn sterke kanten en de studievoortgang die hij maakt. In dit kader verwachten wij dat de leerlingen altijd bij een ouderavond aanwezig zijn.

Leerling en ouders wordt dringend verzocht bijzondere factoren die de studie kunnen beïnvloeden aan de mentor door te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

Ook in de bovenbouw vormt de mentor de spil in de begeleiding. Iedere klas of groep (leerjaar 4 t/m 6) heeft een eigen mentor. Naast de reguliere begeleiding ondersteunt de mentor in het oriëntatie- en keuzeprogramma met betrekking op de fase na het VO.

Tweedelijnsbegeleiding: de leerlingcoördinator

De leerlingcoördinator heeft een tweedelijns functie. Bij grote of complexe problemen kan de mentor deze inschakelen. Leerlingen of ouders kunnen ook rechtstreeks de hulp van een leerlingcoördinator vragen. De leerlingcoördinatoren en de mentoren hebben zeer regelmatig overleg over de leerlingen en/of de klas.

Derdelijnsbegeleiding: de ondersteuningscoördinator

Het Beekdal Lyceum heeft een ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator houdt zich vooral bezig met het organiseren van de zorg en met de leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningscoördinator heeft contact met externe instanties en de afdeling leerplicht van de gemeente Arnhem en kan eventueel verwijzen naar externe instanties als dit nodig is.

Het Beekdal Lyceum heeft een Zorg Advies Team. In het Zorg Advies Team overleggen zorgspecialisten van de school en externe zorgspecialisten, zoals de schoolarts, orthopedagoog, een medewerker van Iriszorg, een leerplichtambtenaar en soms op afroep de schoolagent over leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Als er op schoolniveau geen adequate oplossingen voor een probleem bij een leerling wordt gevonden, kan de leerling in het ZAT worden besproken. Dit wordt altijd vooraf met de ouders overlegd en ouders moeten daartoe hun toestemming verlenen. Het ZAT adviseert vervolgens de ouders en/of de school.

De ondersteuningscoördinator is Marjolein Sterenberg.

Orthopedagogen

Het Beekdal Lyceum heeft twee orthopedagogen in dienst. Zij begeleiden leerlingen individueel met de individuele problematiek van een leerling, maar ook de leerlingen met dyslexie worden door de orthopedagoog begeleidt.

De begeleiding/ondersteuning kan eveneens worden ingezet voor de docent of de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling. De begeleiding bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning. Daarbij wordt een passend advies gevormd met betrekking tot het vervolg. Het doel is dat er meer inzicht komt in de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. De begeleider werkt vraaggericht, is flexibel inzetbaar, heeft aandacht voor de complexiteit van de situatie en bezit specifieke kennis, expertise en deskundigheid. De orthopedagoog helpt en ondersteunt mentoren bij het schrijven van handelingsplannen of een ondersteuningsprofiel en is ondersteunend en adviserend in het zorgteam.