Zorg en begeleiding

Het Beekdal Lyceum biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Het volledige overzicht van de onze ondersteuning staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de verschillende zorgprotocollen (zie pagina ‘Downloads’). Hieronder lopen we de mogelijkheden kort langs.

Begeleiding

In onze begeleiding sta jij als leerling centraal. ‘Leren’ en ‘je prettig en veilig voelen op school’ zijn dan ook de belangrijkste uitgangspunten van de begeleiding die wij onze leerlingen bieden. Jij kunt op het Beekdal Lyceum rekenen op een veilig pedagogisch klimaat, waarin jij je harmonieus kunt ontwikkelen en waarin goede leerprestaties en eigen attitudevorming mogelijk zijn. Op het Beekdal Lyceum bieden wij jou een open en prettige werksfeer in de klas en daarbuiten. Wij vinden het belangrijk dat jij ervaart dat jouw eigen persoonlijkheid er mag zijn. Er is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn, zolang dat niet in strijd is met de afgesproken regels en iemands persoonlijke grenzen.

Ondersteuningsteam

Als jij vanuit de basisschool al een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) hebt, dan gaan we in gesprek met jouw ouder(s)/verzorger(s) om jouw ondersteuningsbehoefte vast te stellen. Ook maken we afspraken over hoe we hieraan tegemoet kunnen komen. De ondersteuning krijg je bij voorkeur in de klas. Maar als het nodig of beter is, kan het ook daarbuiten. Als jij meer ondersteuning nodig hebt dan wij met onze docenten kunnen bieden, dan bekijkt het intern ondersteuningsteam van de school of er een andere vorm van (extra) ondersteuning mogelijk is.

In het ondersteuningsteam zitten de leerlingcoördinatoren, orthopedagoog, remedial teacher en ondersteuningscoördinator. Het ondersteuningsteam komt wekelijks bij elkaar om leerlingen te bespreken. Het team bekijkt samen welke vorm van ondersteuning een leerling nodig heeft en zorgt er samen met de mentor voor dat die ondersteuning ook wordt geboden. We streven hierbij zoveel mogelijk naar maatwerk. Betrokkenheid van jouw ouder(s)/verzorger(s) is daarbij van groot belang. Hun stimulerende, ondersteunende en soms ook controlerende rol is een noodzakelijke voorwaarde voor het succes van de begeleiding.

Remedial teaching, dyslexie / dyscalculie

De remedial teacher of de ‘specialist leren’ op het Beekdal Lyceum begeleidt leerlingen in de onderbouw bij ernstige leerproblemen/leerstoornissen op het gebied van taal en rekenen. Wanneer er reden toe is, kan er in samenwerking met het expertisecentrum Quadraam, Diagnostiek en Advies (QD&A) een dyslexie- of dyscalculieonderzoek plaatsvinden.

Ben jij nieuw op het Beekdal Lyceum en heb jij al een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan krijg je 1 jaar remediale hulp. Ook krijg je een pasje. Daarop staat aangegeven welke dispensaties en compensaties voor jou gelden gedurende je schoolloopbaan. De precieze afspraken staan in ons dyslexiebeleid en dyscalculiebeleid. Jouw docenten zijn van deze afspraken op de hoogte.

Orthopedagogen

Het Beekdal Lyceum heeft 2 orthopedagogen in dienst. Ze begeleiden leerlingen individueel. De begeleiding kan ook worden ingezet voor jouw ouder(s)/verzorger(s). De begeleiding bestaat onder andere uit oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning. Als het nodig is, wordt een passend advies gevormd voor het vervolg. De begeleiding vanuit de orthopedagogen is erop gericht meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en de wijze waarop hiermee kan worden omgegaan. De orthopedagogen werken vraaggericht, zijn flexibel inzetbaar, hebben aandacht voor de complexiteit van de situatie en bezitten specifieke kennis, expertise en deskundigheid. De orthopedagogen helpen daarnaast mentoren bij het schrijven van handelingsplannen of een ondersteuningsprofiel. Ze zijn onderdeel van het ondersteuningsteam van de school.

Huiswerkondersteuning

Het Beekdal Lyceum biedt huiswerkondersteuning aan in het StilteLeerCentrum (SLC). Daar is altijd een onderwijsassistent aanwezig die kan helpen bij plannen en leren-leren. Ook kun je er in rust zelfstandig werken.

Extra begeleiding

Wanneer jij extra begeleiding nodig hebt om jouw plek in de groep te vinden of omdat je bovenmatig last hebt van faalangst, dan biedt de school jou de mogelijkheid voor extra begeleiding. Deze begeleiding vindt (bij voldoende aanmelding) plaats in kleine groepen en wordt gegeven door gekwalificeerde docenten. Wanneer extra begeleiding nodig is, dan gebeurt dit in overleg met jou, je mentor, de leerlingcoördinator en jouw ouder(s)/verzorger(s).

Steunpunt

Het Steunpunt is er voor leerlingen met een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) en/of arrangement, leerlingen met specifieke problematiek (zoals ADHD, ASS, angst, etc.) en leerlingen zonder diagnose die wel extra ondersteuningsbehoeften hebben. Het ondersteuningsteam bepaalt of een leerling voor de extra ondersteuning in aanmerking komt. En in welke mate de ondersteuning wordt ingezet. De begeleiding vanuit het Steunpunt kan wisselen in duur en intensiviteit. Dit gebeurt altijd in overleg met de leerling en mentor.

Het Steunpunt heeft een eigen plek in de school. Het doel is om ondersteunend te zijn aan het onderwijsproces in de klas, waarbij de leerling zoveel mogelijk in de klassetting blijft. Bij het Steunpunt kunnen leerlingen begeleiding krijgen op verschillende gebieden:

  • Sociaal-emotioneel
  • Gedrag
  • Executieve vaardigheden, zoals plannen en organiseren Studievaardigheden

Ondersteuningspartners

Het kan gebeuren dat de school een probleem niet kan oplossen. Er zitten ook grenzen aan onze begeleidingsmogelijkheden. Als we op die grenzen stuiten, dan proberen we altijd een oplossing te vinden. Soms ligt die oplossing buiten de school. Vanuit de gemeente is een wijkcoach aangesloten bij het ondersteuningsteam. Wij werken ook nauw samen met de schoolarts en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). En indien nodig met hulpverlenende instanties.    

 

Overzicht van alle mogelijkheden

Fluitend door je schoolcarrière

Soms gaat leren niet vanzelf en heb je wat extra hulp nodig. Op het Beekdal kunnen we je op verschillende manieren helpen. Dus loop je ergens tegenaan, bespreek het dan met je mentor. Jouw mentor kan samen met jou bepalen wat je nodig hebt.

Is dat net wat meer dan standaard? Dan geeft dit boekje inzicht in de mogelijkheden.