Aanwezigheidsplicht

  • Voor iedereen is er aanwezigheidsplicht bij de lessen
  • De verzuimcoördinator registreert afwezige leerlingen
  • Per gespijbeld uur geldt twee uur terugkomen bij de verzuimcoördinator. Deze worden ingepland door de verzuimcoöordinator
  • Wanneer een leerling zich niet houdt aan de afspraak om terug te komen of wanneer de leerling vaker verzuimt kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden. De leerling werkt dan van 8:15 tot 16:30 uur in stilte en apart van de groep aan schoolwerk


Leerlingen die 10-16 uur ongeoorloofd schoolverzuim hebben, worden aangemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Er volgt dan een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar, de leerling en de ouders en verzorgers.

Melden
Als er méér dan 16 van het totaal aantal gegeven lessen in 4 weken ongeoorloofd is verzuimd, moet de school dit melden bij DUO en bij de afdeling leerlingzaken van de gemeente waar de leerling woont. De leerling wordt dan met de ouders en verzorgers opgeroepen voor een gesprek bij de consulent leerlingzaken.

De consulent leerlingzaken kan de volgende maatregelen nemen:

  • Hij of zij geeft een waarschuwing
  • Hij of zij maakt een procesverbaal op en laat het voorkomen bij de rechter. De rechter kan een geldboete of een taakstraf opleggen.


Nakomklas
Leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 die hebben gespijbeld moeten zich melden voor de nakomklas. Zij moeten het lesuur dat zij gespijbeld hebben dubbel inhalen tijdens het 9e uur. Over de strafmaat kan niet worden gediscussieerd. De verzuimcoördinator bepaalt de dag(en) waarop de leerling naar de nakomklas moet komen.  Het moment van nakomen wordt zo dicht mogelijk op het verzuim gepland. Er kan geen rekening gehouden worden met trainingen of bijbaantjes van leerlingen. Tijdens dit uur maken de leerlingen huiswerk of strafwerk. Het gebruik van telefoons is niet toegestaan.
Wanneer een leerling niet verschijnt in de nakomklas wordt de straf verdubbeld. Mocht een leerling zich dan nog niet houden aan de afspraak dan kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden. De leerling werkt dan van 8:15 tot 16:30 uur in stilte en apart van de groep aan schoolwerk. 

Ziekte
Leerlingen die 70 uur of meer verzuimen wegens ziekte vragen extra zorg. Zij worden daarom aangemeld bij de schoolarts. De mentor meldt en bespreekt dit met de leerlingcoördinator. Samen vullen zij het aanmeldingsformulier in voor de schoolarts. De mentor en de leerlingcoördinator bespreken de verwijzing vooraf met de ouders en verzorgers en zorgen voor toestemming door middel van ondertekening van het aanmeldingsformulier.