Wet op de Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op tenminste niveau 2) hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouder(s) of verzorger(s) moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

Vrijstelling van schoolbezoek
In de leerplichtwet staat omschreven wanneer een kind de school niet kan of hoeft te bezoeken. Zo kent de leerplichtwet extra verlof voor bijzondere omstandigheden zoals bruiloften of religieuze feestdagen.

Verlof
Om toestemming voor buitengewoon verlof te krijgen moeten ouders en verzorgers drie dagen van tevoren verlofaanvragen via verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl of wanneer het een aanvraag boven de tien schooldagen betreft, bij de leerplichtambtenaar. De afdelingsleider of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de genoemde mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.

Géén redenen voor verlof zijn:

  • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten een schoolvakantie op vakantie te gaan
  • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn
  • familiebezoek in het buitenland
  • vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding
  • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
  • vakantie in verband met een gewonnen prijs
  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte
     

Bromfietsexamen/rijexamen
Regelmatig krijgen wij het verzoek om verlof te verlenen omdat een leerling ‘op’ moet voor zijn/haar bromfietscertificaat, theorie-examen of praktijkexamen voor het rijbewijs. Voor het afleggen van het examen krijgt een leerling vrij. Het volgen van lessen echter, dient ná schooltijd ingepland te worden. Er zijn rijscholen die een zogenaamd totaalpakket aanbieden: ’s ochtends enkele praktijklessen die direct daarna gevolgd worden door het praktijkexamen. 
De leerplichtambtenaar is hier duidelijk in: de tijd, nodig voor het afleggen van het examen valt onder geoorloofd verzuim; is een leerling afwezig voor het volgen van lessen dan is dit ongeoorloofd verzuim. 

 

Ongeoorloofd schoolverzuim
Als een leerling zonder geldige reden 16 lesuren afwezig is binnen vier weken, dan is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook wanneer een leerling vaak te laat komt of buiten de schoolvakanties op vakantie gaat (luxe verzuim) moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de verzuimmelding in behandeling en zal in gesprek gaan met alle betrokkenen om zo in een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder(s)/ verzorger(s) en de school, het schoolbezoek te herstellen.

Sancties bij ongeoorloofd verzuim
De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxe verzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening (Jeugdreclassering) opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre?
Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Ook is de leerplichtambtenaar lid van de Zorg- en Adviesteams op scholen. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten.

Kijk voor meer informatie op www.rblmidden-gelre.nl.