Aanwezigheidsplicht

  • Voor iedereen is er aanwezigheidsplicht bij de lessen
  • De meldkamer registreert afwezige leerlingen
  • Per gespijbeld uur geldt 1 uur terugkomen naschooltijd (zie nakomklas). In leerjaar 1 en 2 zijn dit twee uren.

 

Leerlingen die 10-16 uur ongeoorloofd schoolverzuim hebben, worden aangemeld bij de afdeling leerplicht van de gemeente. Er volgt dan een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar, leerling en ouders.

Melden
Als er méér dan 16 van het totaal aantal gegeven lessen in 4 weken ongeoorloofd is verzuimd, moet de school dit melden bij DUO en bij de afdeling leerlingzaken van de gemeente waar de leerling woont. De leerling wordt dan met de ouders opgeroepen voor een gesprek bij de consulent leerlingzaken.

De consulent leerlingzaken kan de volgende maatregelen nemen:

  • Hij/zij geeft een waarschuwing
  • Hij/zij maakt een procesverbaal op en laat het voorkomen bij de rechter. De rechter kan een geldboete of een taakstraf opleggen.

Nakomklas
Er is een nakomklas voor leerlingen van leerjaar 3-6 die hebben gespijbeld. Deze leerlingen moeten het lesuur dat zij gespijbeld hebben inhalen op dinsdag, woensdag of vrijdag het 9e uur. De meldkamer bepaalt de dag waarop de leerling naar de nakomklas moet komen. Tijdens dit uur maken de leerlingen huiswerk of strafwerk. Het gebruik van telefoons is niet toegestaan.

Ziekte
Leerlingen die 70 uur of meer verzuimen wegens ziekte vragen extra zorg. Zij worden daarom aangemeld bij de schoolarts. De mentor meldt en bespreekt dit met de leerlingbegeleider. Samen vullen zij het aanmeldingsformulier in voor de schoolarts. Mentor en leerlingbegeleider bespreken vooraf met ouders en zorgen voor toestemming door middel van ondertekening van het aanmeldingsformulier.