Medezeggenschapsraad | MR

De MR van het Beekdal Lyceum bestaat uit 12 leden: zes leden gekozen uit het personeel en zes leden gekozen uit de leerlingen en de ouders.

Uit haar midden kiezen de leden een voorzitter en een secretaris die de vergaderingen leiden en voorbereiden. In principe wordt men gekozen voor een zittingsduur van drie jaar die eventueel kan worden verlengd.

De school stelt jaarlijks budget beschikbaar voor voorzieningen: onkostenvergoeding en scholing. Een en ander is geregeld in een huishoudelijk reglement. De MR komt maandelijks bij elkaar. De schooldirectie wordt vertegenwoordigd door de rector. De vergaderingen zijn openbaar.