Havisten Competent

In de bovenbouw havo werkt het Beekdal Lyceum met het programma Havisten Competent.

Dit programma bereidt leerlingen voor de keuze voor de vervolgopleiding en traint leerlingen op vaardigheden die in het hoger onderwijs van belang zijn. Het programma wordt uitgevoerd door de mentoren. Het doel van het programma is het verbeteren van de aansluiting havo-hbo.

Regie
Het programma is gebaseerd op de regie die de leerling zelf neemt en leert te nemen in zijn/haar eigen leren en kiezen. Vanuit die regie is het streven dat de leerling zelf die vorm geeft aan de leerlingbespreking; de leerling leidt het gesprek met ouders en mentor en dat gesprek heeft hij/zij samen met de mentor voorbereid.

Driehoek
In het gesprek geeft de leerling aan wat zijn ambitie is en wat hij nodig heeft om die ambitie te realiseren. Kernwoord is eigenaarschap. Vanuit de regierol verbindt de leerling ouder(s)/verzorger(s)/thuis en mentor/school met zijn/haar eigen leerroute. Op basis van gelijkwaardigheid van alle drie de partijen, maar gericht op het belang van de leerling als aankomend student.

Competenties
De competentieontwikkeling van onze havisten ten behoeve van een succesvolle aansluiting op het HBO (eigen leerproces sturen, samenwerken, probleemoplossend werken, informatievaardigheden en beroepshouding ontwikkelen) komt o.a. aan bod in de vaklessen, het mentorprogramma, Beekweken en ouderavonden. 

Profielkeuze
In 3 havo ligt de nadruk op de profielkeuze, de presentatie van de keuzemogelijkheden aan ouders, de snuffelstage en deelname aan de Profielkeuzedag van de HAN. We hebben de competenties voor 3 havo geformuleerd als: plannen, onderzoeken, communiceren, reflecteren en samenwerken.

Vervolgopleiding
In 4 havo ligt het accent op een nadere kennismaking met het HBO, op het studeren en op het onderzoek naar een geschikte vervolgopleiding. Daarnaast is er in 4 havo een stage gericht op een beroep, passend bij de mogelijke studiekeuze.

Keuze
In 5 havo doen de leerlingen vervolgonderzoek naar studiemogelijkheden en presenteren zij in maart en april hun keuze(proces) en motivatie in hun mentorgroep.

Kenmerk
Kenmerkend voor het programma is het praktisch bezig zijn, het gericht ontwikkelen van de competenties en het ontmoeten van mensen buiten de school. Door dit programma is er meer contact met het HBO middels bezoeken aan o.a. de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.