Begeleiding

Eerstelijnsbegeleiding: de mentor
De ontwikkeling die een leerling doormaakt vanaf 12 jaar is ingrijpend en vaak ook heftig. De mentor is het vaste aanspreekpunt waar elke leerling zijn of haar verhaal kwijt kan. De mentor probeert de leerling zo goed mogelijk te helpen bij het leren hanteren of het oplossen van een probleem, met de nadruk op leren. Elke mentor heeft met enige regelmaat een begeleidingsgesprek met zijn of haar mentorleerlingen. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

In de eerste drie leerjaren zijn in het rooster mentoruren opgenomen. Hierin wordt veel tijd ingeruimd voor studievaardigheden, keuzevaardigheden en sociale vaardigheden. Daarnaast is de mentor op de hoogte van de vorderingen van de leerlingen. Regelmatig wordt de stand van zaken door de mentor met de leerling besproken. Het Beekdal Lyceum beschouwt het begeleiden van leerlingen als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van school en ouders en verzorgers. Wanneer de mentor daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij contact met de ouders en verzorgers opnemen. Uiteraard verwachten wij dat ouders en verzorgers in dezen ook zelf initiatief nemen.

Maatwerk gaat steeds belangrijker worden, daarvoor is het nodig dat de leerling goed kan reflecteren op zijn/haar eigen leren, zijn/haar zwakke kanten en zijn/haar sterke kanten en de studievoortgang die hij maakt. In dit kader verwachten wij dat de leerlingen altijd bij een ouderavond aanwezig zijn.

Leerlingen en ouders en verzorgers wordt dringend verzocht bijzondere factoren die de studie kunnen beïnvloeden aan de mentor door te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Ook in de bovenbouw vormt de mentor de spil in de begeleiding. Iedere klas of groep (leerjaar 4 t/m 6) heeft een eigen mentor. Naast de reguliere begeleiding ondersteunt de mentor in het oriëntatie- en keuzeprogramma met betrekking op de fase na het vo.

Tweedelijnsbegeleiding
De leerlingbegeleider heeft een tweedelijnsfunctie. Bij grote of complexe problemen kan de mentor de leerlingcoördinator inschakelen. Leerlingen, ouders en verzorgers kunnen ook rechtstreeks de hulp van een leerlingcoördinator vragen. De leerlingcoördinatoren en de mentoren hebben zeer regelmatig overleg over de leerlingen en de klas.

Docenten met een speciale zorgtaak
Voor leerlingen die gehinderd worden door faalangst zijn er docenten die zijn geschoold om leerlingen te leren omgaan met deze problematiek. Deze docenten maken samen met de leerlingcoördinator en de ondersteuningscoördinator deel uit van een intern zorgteam.

Derdelijnsbegeleiding
Het Beekdal Lyceum heeft een ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator houdt zich vooral bezig met het organiseren van de zorg en met de leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben. De ondersteuningscoördinator heeft contact met externe instanties en de afdeling leerplicht van de gemeente Arnhem en kan eventueel verwijzen naar externe instanties als dit nodig is.

Het Beekdal Lyceum heeft een zorg- en adviesteam. In het ZAT overleggen zorgspecialisten van de school samen met externe zorgspecialisten zoals de schoolarts, een orthopedagoog, een ambulant begeleider, een medewerker van Iriszorg, een leerplichtambtenaar, en soms op afroep ook de schoolagent, over leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben.