Aanmelding in leerjaar 1

Voor aanmelding van een leerling die vanuit het basisonderwijs naar onze school komt, zijn de volgende documenten nodig:

  1. een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
  2. kopie identiteitsbewijs leerling
  3. het officieel ondertekende adviesformulier van de basisschool
  4. het ondertekende onderwijskundig rapport (OKR), inclusief bijlagen


ad.3. Wanneer een leerling van een Arnhemse basisschool komt wordt het officiële adviesformulier direct naar onze school gestuurd. Bij aanmelding ontvangen wij niettemin nog graag een kopie van het adviesformulier dat de ouder(s)/ verzorger(s) van de basisschool hebben ontvangen.

ad.4. Het onderwijskundig rapport (OKR), inclusief bijlagen, wordt door de basisschool rechtstreeks naar onze school gestuurd. Daar hoeven de ouder(s)/verzorger(s) dus niet zelf voor te zorgen.

We verzoeken ouder(s)/verzorger(s) om eventuele extra bijlagen en onderzoeksverslagen mee te sturen indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het kader van Passend Onderwijs. Pas wanneer alle documenten binnen zijn, is de aanmelding een feit. 

Na de aanmelding
Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school ingeschreven, op voorwaarde dat de school het onderwijs biedt dat aansluit bij het advies van de basisschool. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen zo spoedig mogelijk bericht over de inschrijving.

Extra ondersteuning nodig
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft (blijkend uit het Onderwijskundig Rapport of op andere wijze), dan onderzoekt het Beekdal Lyceum of school die ondersteuning kan bieden.

De school heeft maximaal zes weken de tijd (wettelijke termijn) om te onderzoeken of ze zelf de benodigde ondersteuning kan bieden en – als de school de ondersteuning niet kan bieden – te zoeken naar een andere school die dat wel kan. Het zoeken naar een andere school vindt uiteraard zoveel mogelijk plaats in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling.

In uitzonderlijke gevallen kan de termijn van zes weken met uiterlijk vier weken worden verlengd. Uiteraard vindt hierover afstemming met de ouder(s)/verzorger(s) plaats.
Als onze school de benodigde ondersteuning kan bieden, wordt de leerling ingeschreven. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Aangepast schooladvies
Na de aanmelding op het Beekdal Lyceum doet de leerling nog de eindtoets op de basisschool. Als het toetsadvies hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het advies heroverwegen en kan zij het advies naar boven bijstellen. Dit aangepaste advies is dan leidend voor de toelating en plaatsing. Plaatsing in een lager niveau (dan geadviseerd) is alleen mogelijk op verzoek van de ouders/de leerling, in overleg met de VO-school.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of zijn er dingen onduidelijk dan kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie, (026) 320 98 20, of een mail sturen naar info@beekdallyceum.nl.

Ook kunt u terecht bij het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband Arnhem e.o.: (026) 365 03 21 of  per mail: loket@swv2506.nl  |  www.loket@swv2506.nl

 

Toelating brugklas 2018-2019

In het schooljaar 2019-2020 verwachten we acht brugklassen te gaan plaatsen. Het Beekdal Lyceum hanteert geen inschrijfbeperking. Leerlingen die bewust kiezen voor het Beekdal Lyceum en een advies havo of vwo hebben van de basisschool worden gegarandeerd geplaatst.

Voor leerlingen met een advies havo of vwo van de basisschool en een zorgbehoefte wordt door de toelatingscommissie bekeken of het Beekdal Lyceum de school is die betreffende zorg kan bieden. Ouders die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met onze zorgcoördinator Marjolein Sterenberg (via telefoon 026-3209820 of m.sterenberg@beekdallyceum.nl).

De aanmelding
Begin maart is het advies van de basisschool bekend. Als een leerling bij ons wordt aangemeld, wordt binnen enkele werkdagen een bevestiging van de aanmelding verzonden. Het Beekdal Lyceum neemt zelf contact op met de basisschool van uw kind om de benodigde onderwijskundige gegevens over uw kind op te halen. In de bevestiging aan u wordt ook aangegeven wat eventueel nog ontbreekt aan uw aanmelding (bijvoorbeeld: de kopie van het legitimatiebewijs van de nieuwe leerling of – indien aan de orde – de dyslexieverklaring).

De sluitingsdatum van de aanmelding is 15 maart 2019. Het is van het grootste belang dat we dan alle aanmeldingen compleet binnen hebben. 

Uit het advies van de basisschool moet blijken dat tenminste havo niveau haalbaar is. 

Na ontvangst van de aanmelding en het adviesformulier van de basisschool wordt beoordeeld of uw zoon/dochter geplaatst kan worden. U ontvangt uiterlijk 1 april 2019 bericht.

Klik voor het aanmeldformulier