Aanmelding in leerjaar 1

Voor aanmelding van een leerling die vanuit het basisonderwijs naar onze school komt, zijn de volgende zaken nodig:

  1. Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier via de website (uiterlijk voor 21 maart)
  2. Het officieel ondertekende adviesformulier van de basisschool*
  3. Het ondertekende onderwijskundig rapport** (OKR), inclusief bijlagen


*Wanneer een leerling van een Arnhemse basisschool komt, wordt het officiële adviesformulier direct naar onze school gestuurd. Bij aanmelding ontvangen wij niettemin nog graag een kopie van het adviesformulier dat de ouders en verzorgers van de basis- school hebben ontvangen. **Het onderwijskundig rapport (OKR), inclusief bijlagen, wordt door de basisschool rechtstreeks naar onze school gestuurd. Daar hoeven de ouder(s)/verzorger(s) dus niet zelf voor te zorgen.

We verzoeken ouders en verzorgers  om eventuele extra bijlagen en onderzoeksverslagen mee te sturen indien de leerling extra ondersteuning nodig heeft in het kader van Passend Onderwijs. Pas wanneer alle documenten binnen zijn, is de aanmelding een feit. 

Na de aanmelding

Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school ingeschreven, op voorwaarde dat de school het onderwijs biedt dat aansluit bij het advies van de basisschool. Ouders en verzorgers  krijgen zo spoedig mogelijk bericht over de inschrijving.

Extra ondersteuning nodig
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft (blijkend uit het Onderwijskundig Rapport of op andere wijze), dan onderzoekt het Beekdal Lyceum of school die ondersteuning kan bieden.

De school heeft maximaal zes weken de tijd (wettelijke termijn) om te onderzoeken of het zelf de benodigde ondersteuning kan bieden en – als de school de ondersteuning niet kan bieden – te zoeken naar een andere school die dat wel kan. Het zoeken naar een andere school vindt uiteraard zoveel mogelijk plaats in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling.

In uitzonderlijke gevallen kan de termijn van zes weken met uiterlijk vier weken worden verlengd. Uiteraard vindt hierover afstemming met de ouder(s)/verzorger(s) plaats.
Als onze school de benodigde ondersteuning kan bieden, wordt de leerling ingeschreven. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Aangepast schooladvies
Na de aanmelding op het Beekdal Lyceum doet de leerling nog de eindtoets op de basisschool. Als de score van de eindtoets  hoger uitvalt dan het schooladvies, dan moet de basisschool het advies heroverwegen en kan zij het advies naar boven bijstellen. Dit aangepaste advies is dan leidend voor de toelating en plaatsing. Plaatsing in een lager niveau (dan geadviseerd) is alleen mogelijk op verzoek van de ouders/de leerling, in overleg met ons als school. 
Leerlingen die na 21 maart worden aangemeld komen automatisch op de wachtlijst terecht. 

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of zijn er dingen onduidelijk dan kunt u contact opnemen met de toelatingscommissie, (026) 320 98 20, of een mail sturen naar info@beekdallyceum.nl.