Ouderbijdrage

Aan de ouders en verzorgers  wordt een ouderbijdrage gevraagd. De minister heeft bepaald dat de ouderbijdrage vrijwillig is.

De ouderbijdrage is bedoeld ter dekking van diverse uitgaven die de kwaliteit van het onderwijs zeer ten goede komen en die anders achterwege zouden moeten blijven.

Het gaat bijvoorbeeld om een ruimer aanbod van leermiddelen als computers en audiovisuele middelen, muziekinstrumenten, middelen ten behoeve van het Open Leercentrum en culturele activiteiten zoals toneel en sportactiviteiten.

Voor de cursus 2020-2021 is de ouderbijdrage: 
• Bij 1 kind: €50,-
• Bij 2 kinderen: €85,-
• Bij 3 kinderen: €115,-

Ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen hebben onder het brutominimumloon of anderszins bezwaarlijk de bijdrage kunnen betalen, kunnen een schriftelijk verzoek tot reductie indienen bij de rector.