Opbrensten

Wat betreft de opbrengsten van het onderwijs gaat het om doorstroomresultaten en eindresultaten.

Welk percentage van de leerlingen haalt zonder doubleren de eindstreep en welk percentage stroomt af naar een lager niveau, en wat is het gemiddelde cijfer van het Centraal Examen, en hoe groot is het verschil tussen schoolexamen en Centraal Examen?

Totaal
De onderwijsinspectie kijkt naar deze cijfers voor de totale school. Zelf kijkt de school meer gedetailleerd per leerjaar, per vak en soms ook per docent naar deze aspecten. Analyses van deze resultaten leiden tot aanpassingen en verbeteringen.

Slagingspercentage havo en vwo 2018-2021

Voortijdig schoolverlaten
Het aantal leerlingen dat in schooljaar 2019-2020 de school verliet zonder diploma
bedroeg 0 %.

Opbrengstenkaart
Sinds 1998 maakt de onderwijsinspectie opbrengsten van scholen zichtbaar met een zogenaamde opbrengstenkaart. Op die kaart wordt een vergelijking gemaakt met scholen in de regio. De opbrengstenkaarten van alle scholen in Nederland zijn te raadplegen via internet op www.onderwijsinspectie.nl.

Niveau na de tweejarige brugperiode
De doorstroom naar leerjaar 3 vwo wordt jaarlijks gemonitord. Het is voor de school belangrijk te weten of de tweejarige brugperiode daadwerkelijk leerlingen de kans geeft in niveau op te klimmen. Gedurende de laatste jaren zien we dat een aantal leerlingen datmet een havo-advies van de basisschool binnenkwam, door hebben kunnen stromen naar een vwo-leerweg.

Schooljaar 2016-2017
In dit schooljaar startten 24% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2018-2019 zit 42% van de leerlingen in 3 vwo

Schooljaar 2017-2018
In dit schooljaar startten 29% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2019-2020 zit 45% van de leerlingen in 3 vwo.

Schooljaar 2018-2019
In dit schooljaar startten 26% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2020-2021 zit 47% van de leerlingen in 3 vwo.

Schooljaar 2019-2020
In dit schooljaar startten 26% van de leerlingen met een vwo-advies in leerjaar 1, in schooljaar 2021-2022 zat 48% van de leerlingen in 3 vwo.