Denktank

De Denktank bestaat uit een groep betrokken ouders en verzorgers die zich tot doel stelt om over verschillende onderwerpen binnen de school feedback te geven aan de schoolleiding. Dat kan zijn vanuit een specifieke vraag van de schoolleiding of vanuit signalen en ervaringen van ouders en verzorgers van leerlingen die breder zijn dan een individuele situatie.

De Denktank wisselt over deze onderwerpen van gedachten met de schoolleiding. De schoolleiding kan hier mee op een directe en effectieve manier de dagelijkse praktijk aan het schoolbeleid toetsen en waar nodig of gewenst aanpassingen doorvoeren.
Ook de rector agendeert zaken waarover hij de mening van de Denktank wil horen. De Denktank kan ook ongevraagd advies geven aan de rector.

De Denktank heeft minimaal 4 bijeenkomsten per schooljaar met de rector. Tijdens deze bijeenkomsten is regelmatig een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. De Denktank fungeert zo ook ter ondersteuning en als voedings- en inspiratiebron voor de oudergeleding binnen de MR. De Denktank organiseert drie keer per jaar een avondlezing voor de ouders en verzorgers.