Rapportage & bevordering

Het Beekdal Lyceum baseert zich bij de besluiten over de bevordering van leerlingen op de behaalde cijfers, maar ook op studiehouding, persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief van de leerling. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen te allen tijde de cijfers via Somtoday inzien. Het laatste rapport van het schooljaar is een eindrapport. Er zijn geen tussentijdse cijferrapportages. 

Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar als het eindrapport voldoet aan de bevorderingsvoorwaarden van het betreffende leerjaar. Als een leerling niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen. Hoewel de vergadering kan besluiten een afgewezen leerling te laten doubleren, heeft een afgewezen leerling niet het recht om te doubleren. Dat kan betekenen dat een leerling die nog nooit gedoubleerd heeft, een bindend advies krijgt voor een ander type onderwijs. Bijvoorbeeld van leerjaar 2 naar 3 vmbo of van 3 vwo naar 4 havo. De leerling kan er dan niet zelf voor kiezen om te doubleren.

Cijfers
De cijferrapportage is cumulatief. Dat betekent dat per periode steeds alle tot dan toe behaalde cijfers meetellen. De cijfers per periode worden op één decimaal afgerond. Behalve het eindcijfer op het eindrapport, dat heeft nul decimalen. Het jaarcijfer bestaat uit een gewogen gemiddelde van alle cijfers van dat vak van het gehele betreffende cursusjaar (6.49 wordt 6; 6.50 wordt 7). Aan proefwerken, schriftelijke overhoringen, opdrachten en werkstukken e.d. kan bij de diverse vakken een verschillende weging worden toegekend.