Bevordering 4 havo, 4 vwo & 5 vwo


Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar wanneer op het eindrapport en het schoolexamen:

 • Ten hoogste één tekortpunt voorkomt bij de kernvakken (de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde). Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden.
 • Wordt voldaan aan de volgende cijfereisen:


  De vakken die meetellen zijn de vakken uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profieldeel, en één examenvak uit de vrije ruimte. Het vak LO telt in deze tabel niet mee. Maatschappijleer en CKV (4 havo en 4 vwo) tellen bij de overgang volledig mee.​
   

Verder moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • Alle PTA-onderdelen van het lopende cursusjaar moeten afgesloten zijn
 • Alle handelingsdelen (zoals LOB en het vak LO) moeten minstens de kwalificatie ‘voldoende’ hebben
 • Bij de overgang van 4 havo en 5 vwo moet de oriëntatie- en keuzefase van het profielwerkstuk afgerond zijn
 • Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo tellen de vakken die in 4 vwo met een schoolexamen zijn afgesloten (maatschappijleer en CKV) volledig mee.


Indien een leerling niet aan genoemde cijfereisen en voorwaarden voldoet, wordt in de overgangsvergadering besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan mag vervolgen. De vergadering heeft dan de volgende opties:

 • Zonder voorwaarden bevorderd
 • Doubleren
 • Bindend advies ander type onderwijs:
  • Een leerling op vwo-niveau krijgt dan een bindend advies voor havo
  • Een leerling op havo-niveau krijgt dan een bindend advies voor MBO

 

Positie Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk
Op het havo en vwo bestaan de vakken maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. Deze vakken leveren samen het cijfer voor het combinatiecijfer. Elk onderdeel weegt even zwaar bij het bepalen van het combinatiecijfer. Om te slagen mag de leerling voor geen van de onderdelen een cijfer hebben dat lager is dan een vier. Het Beekdal Lyceum heeft ervoor gekozen om maatschappijleer en CKV (in 4 havo, 4 vwo en 5 vwo) volledig bij de overgang te laten meetellen.

Beroep
De school biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van de overgangsvergadering. Op basis van informatie die nog niet bekend was ten tijde van de overgangsvergadering kan de commissie van beroep besluiten een situatie opnieuw voor te leggen aan de revisievergadering. De zitting van de commissie van beroep vindt plaats na de overgangsvergaderingen en is terug te vinden in de jaarplanning