Bevordering 4 havo, 4 vwo & 5 vwo

 

Bevordering van 4 vwo naar 5 vwo

Een leerling is bevorderd naar het volgende leerjaar wanneer:

 • Alle vakken die een leerling volgt in dit leerjaar en die samen een volwaardig pakket vormen, tellen mee voor de overgangsbeslissing. Eventuele extra vakken tellen niet mee voor de overgangsbeslissing.   
 • Om te worden bevorderd mag een leerling in totaal maximaal drie tekorten in maximaal twee vakken hebben (4, 5-5 of 5-4), met de bepaling dat slechts één tekortpunt voorkomt bij de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Daarnaast moet aan de aanvullende voorwaarden voldoen. 
 • Een leerling die op basis van de eindcijfers kan worden bevorderd, maar niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden (zie hieronder) door een situatie van overmacht in toetsweek 4, wordt alsnog bevorderd. Deze leerling krijgt de kans het gemiste onderdeel voor het eind van het schooljaar alsnog in te halen.  
 • Een leerling die boven de gestelde maxima uit komt óf drie tekorten heeft in één vak en/of niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden, wordt besproken in de overgangsvergadering. Daar wordt besloten in welk leerjaar en op welk niveau de leerling zijn schoolloopbaan zal vervolgen.

 

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn tot bevordering naar 5 vwo: 

 • Alle PTA-onderdelen van het aflopende schooljaar dienen afgesloten te zijn. 
 • Het vak CKV en maatschappijleer moet zijn afgesloten met een 4 of hoger. 
 • Alle handelingsdelen (zoals LOB en het vak LO) moeten minstens de kwalificatie ‘voldoende’ hebben. 

 

Bevordering van 4 havo naar 5 havo &  van 5 vwo naar 6 vwo (examenjaar)

De bevorderingsnorm naar het examenjaar is gelijk aan de landelijke slaag-zakregeling voor het eindexamen (zie toelichting onderaan), met volgende opmerkingen:

 • De behaalde cijfers voor maatschappijleer en CKV worden gecombineerd en tellen samen als één combinatiecijfer mee voor de overgangsbeslissing. Indien ook het profielwerkstuk (PWS) in het voorexamenjaar is afgerond, telt dit ook mee voor de overgangsbeslissing en wordt het PWS eveneens ondergebracht in het combinatiecijfer. 
 • De kunstvakken beeldende kunst en vormgeving, drama en muziek bestaan uit twee componenten: een praktijkgedeelte vak (kubv, kudr en kumu) en een theoriegedeelte (kua). Het afgeronde gemiddelde van beide cijfers in decimalen vormt het eindcijfer voor het kunstvak.
 • PTA-cijfers en voortgangstoetsen tellen mee voor de bepaling van het eindcijfer van een vak. De weging van de verschillende PTA-cijfers is vastgelegd in het PTA. 
 • Een leerling die op basis van de eindcijfers én de aanvullende voorwaarden (zie hieronder) voldoet aan de examennorm wordt bevorderd. 
 • Een leerling die door één cijfer met één punt te verbeteren alsnog voldoet aan de slaag-zakregeling, en verder voldoet aan de aanvullende voorwaarden, wordt bevorderd. 
 • Een leerling die op basis van de eindcijfers voldoet aan de examennorm, maar niet voldoet aan de aanvullende voorwaarden door een situatie van overmacht in toetsweek 4, wordt alsnog bevorderd. Deze leerling krijgt de kans het gemiste onderdeel voor het eind van het schooljaar alsnog in te halen.  
 • Een leerling die niet voldoet aan het vereiste in één van de drie voorgaande punten, wordt niet zondermeer bevorderd. In de overgangsvergadering wordt besloten op welk niveau en in welk leerjaar de leerling zijn schoolloopbaan zal vervolgen.  

 

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn tot bevordering tot het examenjaar:  

 • Alle PTA-onderdelen van het aflopende schooljaar dienen afgesloten te zijn. 
 • Alle handelingsdelen (zoals LOB en het vak LO) moeten minstens de kwalificatie ‘voldoende’ hebben. 

 

​​Positie Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk

De vakken maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk zijn ondergebracht in één gezamenlijk cijfer: het combinatiecijfer. Elk vak weegt even zwaar bij het bepalen van het combinatiecijfer in het examenjaar. Om te slagen mag de leerling voor geen van de vakken een afgerond cijfer lager dan een vier hebben. 

Beroep

De school biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van de overgangsvergadering. Als een Commissie van Beroep van mening is dat nieuwe relevante informatie (die niet is meegewogen in de overgangsvergadering én naar het oordeel van de Commissie zou hebben kunnen leiden tot een andere uitkomst) in het beroep naar voren is gebracht, kan deze besluiten de overgangsbeslissing nogmaals voor te leggen aan de overgangsvergadering. Informatie over de beroepsprocedure wordt tijdig gedeeld met ouders en leerlingen. 

Slaag-zakregeling

Om te slagen moet aan alle 4 onderstaande eisen worden voldaan.

 1. Gemiddeld cijfer centrale examens moet een 5,5 of hoger zijn.
 2. Maximaal 1 keer een 5 als eindcijfer in de kernvakken. Voor de andere kernvakken moet een 6 of hoger als eindcijfer zijn behaald. De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. Nb. voor de havo geldt dat in het profiel C&M geen wiskunde gekozen hoeft te worden. In dat geval zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.
 3. Eindcijfers alle examenvakken:
  • Alle eindcijfers moeten 6 of hoger zijn;
  • één 5 en alle andere eindcijfers moeten een 6 of hoger zijn;
  • een 4 en alle andere eindcijfers moeten 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van alle eindcijfers moet ten minste 6,0 zijn;
  • 2 keer een 5, of een 5 en een 4, en alle andere eindcijfers moeten 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van alle eindcijfers moet ten minste 6,0 zijn;
  • geen eindcijfer lager is dan een 4. Het combinatiecijfer en de losse eindcijfers in het combinatiecijfer tellen ook mee voor deze regel.
 4. Lichamelijke opvoeding moet met een ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgerond