Toetsprotocol

Het toetsprotocol is een werkdocument. Aan het einde van elk schooljaar wordt dit protocol geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

In het toetsprotocol is vastgelegd:

  • wat er van de leerlingen wordt verwacht bij het maken van toetsen
  • wat er van de docenten wordt verwacht bij het opgeven en maken van toetsen
  • de kwaliteitscriteria waaraan toetsen dienen te voldoen
  • de afspraken m.b.t. de herkansing van toetsen
  • de procedure voor betrokkenen (leerling, ouder of docent) ten aanzien van de procedure voor eventuele arbitrage


Examenregelement
Naast het toetsprotocol is er een examenreglement, gericht op de pta-toetsen en centraal examen. Dit reglement en het toetsprotocol zijn op elkaar afgestemd. Mocht dat niet zo zijn dan gaat het examenreglement voor. Het examenreglement is bindend.

Dyslexieprotocol
Het toetsprotocol heeft een relatie met het dyslexieprotocol. In dit document wordt omschreven hoe we omgaan met leerlingen met dyslexie. In de begeleiding van leerlingen met dyslexie zal worden ingezet op compenserende en dispenserende maatregelen en op zelfstandig en gemotiveerd kunnen werken van de dyslectische leerling. In dit protocol staat vermeld wat de dyslectische leerling van de school mag verwachten en wat de school van de leerling mag verwachten.

Opmerkingen
Ieder die opmerkingen of aanvulling heeft over dit protocol kan zich wenden tot de afdelingsleider vwo, leerjaar 4,5 & 6.