Bevordering 4 havo, 4 vwo & 5 vwo

De leerling wordt bevorderd op basis van het cijferbeeld. De vakken die meetellen zijn de vakken uit het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het gekozen profieldeel, en één examenvak uit de vrije ruimte. 

De bevordering valt uiteen in twee delen waarbij een leerling zowel aan A als aan B moet voldoen.

A.
Leerlingen in het havo en vwo mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus niet automatisch bevorderd als: a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord.

B.
Een leerling is automatisch bevorderd bij onderstaande onvoldoende eindcijfers (alle overige eindcijfers 6 of hoger). En als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden en de voorwaarden genoemd onder 1, 2 en 3.
 

Het vak LO telt in deze tabel niet mee. Maatschappijleer en CKV (4 havo en 4 vwo) tellen bij de overgang volledig mee.


Voorwaarden:

  • Alle PTA-onderdelen van het lopende cursusjaar moeten afgesloten zijn.
  • Alle handelingsdelen (bijvoorbeeld LOB) moeten aan het eind van klas 4 havo, 4 vwo en 5 vwo minstens de kwalificatie ‘voldoende’ hebben.
  • Bij de overgang van 4 havo en 5 vwo geldt dat de oriëntatie- en keuzefase van het profielwerkstuk afgerond moeten zijn.
  • Bij de overgang van 5 vwo naar 6 vwo telt de vakken volledig mee die met een schoolexamen in 4 vwo zijn afgesloten, namelijk maatschappijleer en CKV.


In alle  andere gevallen wordt de leerling niet automatisch bevorderd. Als de leerling niet bevorderd is, wordt de overgangsvergadering gevraagd of er perspectief is. De leerlingbegeleider zal dan aan de vergadering vragen of het wenselijk is het jaar op hetzelfde niveau over te doen of dat een ander traject gewenst is. Een leerling mag niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren.

De overgangsvergadering kan één van de volgende bindende besluiten nemen:

  1. Een aanvullende opdracht zonder cijfereis: een leerling is bevorderd en mag de lessen gaan volgen als de opdracht naar behoren en tijdig is uitgevoerd. Een leerling
  2. kan voor meerdere vakken een aanvullende opdracht zonder cijfereis krijgen.
  3. Een aanvullende opdracht met een cijfereis.
  4. Een combinatie van 1 en 2.4. Zonder meer bevorderd.5. Niet bevorderd.

 

Positie Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk
Op havo en vwo bestaan de vakken Maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk.
Elk onderdeel weegt even zwaar bij het bepalen van het cijfer.
Om te slagen mag de leerling voor geen van de onderdelen een cijfer lager dan een vier hebben. Het Beekdal Lyceum heeft ervoor gekozen om Maatschappijleer en CKV (in 4 havo en 5 vwo) volledig bij de overgang te laten meetellen.

 
Beroep
De school biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen een besluit van de overgangsvergadering. Op basis van informatie die nog niet bekend was ten tijde van de overgangsvergadering kan de commissie van beroep besluiten een situatie opnieuw voor te leggen aan de revisievergadering. De zitting van de commissie van beroep vindt plaats na de overgangsvergaderingen en is terug te vinden in de jaarplanning.