Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt gaan dingen mis, waar beoordeeld wordt ontstaat soms verschil van inzicht. Het kan voorkomen dat er iets misgaat in de ogen van een betrokken partij wat niet goed wordt rechtgezet, of dat een beoordeling als onrechtvaardig wordt ervaren. Soms leidt dat tot een klacht.

De stelregel bij klachten over schoolorganisatorische zaken is dat deze waar mogelijk rechtstreeks worden besproken met de partijen die het aangaat.

Mentor of docent
Klachten van een leerling of ouders over de kwaliteit van lessen, beoordelingen en begeleiding worden in eerste instantie besproken met de betrokken mentor of docent. Hetzelfde geldt voor klachten over alle overige medewerkers. Deze kunnen direct met de betrokken medewerker worden besproken.

Afdelingsleider
Als dit alles niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan een klacht worden voorgelegd aan een afdelingsleider. Pas in laatste instantie kan de klacht aan de rector van de school worden voorgelegd.

Interne contactpersonen vertrouwenszaken
Voor klachten met betrekking tot machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en discriminerend gedrag, kan een leerling en/of diens ouders en verzorgers terecht bij de interne contactpersonen vertrouwenszaken Jos Kuin of Marjolein Roo.
Jos Kuin is contactpersoon voor de bovenbouwleerlingen en Marjolein Roo voor de onderbouwleerlingen. Beiden zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer of per e-mail. Medewerkers kunnen in vergelijkbare situaties een beroep doen op Mirella Ansems en Ivo Salemink.

Oplossingen
De betreffende vertrouwenspersoon zal naar het verhaal van de leerling en/of diens ouders en verzorgers luisteren om vervolgens samen met de leerling en/of diens ouders en verzorgers naar mogelijke oplossingen te zoeken. Tevens geeft de vertrouwenspersoon informatie over mogelijke interventies en/of procedures. 

Externe contactpersoon vertrouwenszaken
De vertrouwenspersoon kan ook doorverwijzen naar de externe onafhankelijke vertrouwenspersoon, Nicoline Broekhuis, n.broekhuis@outlook.com, uiteraard alleen met instemming van de leerling en/of diens ouders en verzorgers. De leerling en/of diens ouders en verzorgers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

Ook wanneer onze school niet naar wens omgaat met een klacht kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, Nicoline Broekhuis of met de Landelijke Klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, Postbus 162, 3440 AD Woerden (0348-405245, www.onderwijsgeschillen.nl).